กรมการค้าภายใน จัดงาน ตลาดกลางเมือง สินค้าดี วิถีชุมชน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมการค้าภายใน จัดงาน ตลาดกลางเมือง สินค้าดี วิถีชุมชน พร้อมส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนใต้ ที่จังหวัดเชียงใหม่
กรมการค้าภายใน จัดงาน ตลาดกลางเมือง สินค้าดี วิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมสวนดอกพาร์ค อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 20.00 น. โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและผลักดันเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ตลาดกลางเมือง สินค้าดี วิถีชุมชน เป็นการ บูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแผนส่งเสริมกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรของภาคใต้ใน 20 จังหวัด ส่งเสริมให้มีตลาดกลางเกิดขึ้นในทุกมุมเมืองของประเทศ โดยมีต้นแบบจากตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นโครงการที่สร้างความสมดุลให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลไม้เมืองเหนือ และผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนสินค้าที่จำเป็น การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการตลาดสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กิจกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ภาคใต้ และช่วงนาทีทองเวลา 12.30 น. และ 17.30 น. จะมีการจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ ไข่ไก่ ฟองละ 2 บาท ผักปลอดสารพิษ มัดละ 1 บาท ทุเรียนกิโลกรัมละ 50 บาท ลำไย กิโลกรัมละ 15 บาท เป็นต้น การจัดงาน ตลาดกลางเมือง สินค้าดี วิถีชุมชน กำหนดจัดทั้งหมด 4 ครั้ง 4 จังหวัด ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดในครั้งที่ 2
 
26 สิงหาคม 2558 , 19:17 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่