ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะ เยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะ เยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ OTOP และเชียงใหม่แบรนด์ จำนวน ๑๔๐ คน ร่วมเดินทางเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2558 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน(บ้านพี่เมืองน้อง) และขยายความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในประเด็นความร่วมมือตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) บ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ กรุงเนปิดอว์ ในคราวที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้เดินทางไปเยือน กิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชนในการลงนามความร่วมมือ ระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และหอการค้าเมืองเชียงตุง ท่าขี้เหล็กและ ตองยีรวมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP และเชียงใหม่แบรนด์
สำหรับประเด็นความร่วมมือในบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) บ้านพี่เมืองกับเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ กรุงเนปิดอว์ คือ ความร่วมมือด้านการจัดระเบียบและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน(การเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนถาวร) ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ความร่วมมือด้านการเงิน ตลาดทุน ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือด้านแรงงาน รวมทั้งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งในการเดินทางไปเยือนเมืองเชียงตุงครั้งนี้ จะได้มีการหารือเพิ่มเติมในส่วนของความร่วมมือด้านการค้าและการผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ความร่วมมือด้านแรงงานและการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา และความร่วมมือในการจัดทำข้อตกลงด้านการขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมืองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ด้านความมั่นคง ตลอดจนความร่วมมือในทุกมิติ
 
27 สิงหาคม 2558 , 11:33 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่