กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทูตความดี “คนดีของประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กองบัญชาการกองทัพไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัยที่จังหวัดเชียงใหม่
กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 14 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 320 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เยาวชนไทย เป็นคนดี มีความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม กตัญญูรู้คุณ ห่างไกลยาเสพติดรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เรียนรู้พัฒนาโลกทัศน์ด้านการต่างประเทศ และการทหาร มีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดี
ขณะที่พลโทบัณฑิตย์ บุณยะปาน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชากองทัพไทย เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี "คนดีของประเทศไทย" จะดำเนินการจัดอบรมทั้งหมด 5 รุ่น ในภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เนื้อหาในการฝึกอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ค่านิยม 12 ประการ ปัญหายาเสพติด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจุบันสังคมไทย มีความขัดแย้งทางด้านแนวคิด การสื่อสารแนวคิด การเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นความจริง ถูกต้อง และข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ดังนั้นจึงหาวิธีที่จะทำให้เยาวชนรับรู้ข้อมูลพร้อมทั้งสามารถแยกแยะข้อมมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จได้ ซึ่งเยาวชนที่กำลังเติบโตจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
 
27 สิงหาคม 2558 , 17:26 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่