ผลการดำเนินการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการ "ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม"

  
    ผลการดำเนินการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ “ลดอบายมุขสร้าง สุขให้สังคม” ตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่น่าพอใจ
เดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดระเบียบสังคม ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยใช้กลยุทธการจัดระเบียบสังคม การลดหรือควบคุมพื้นที่เสี่ยง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันอุบัติภัยในสถานบริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญของประชาชน อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานบริการ สถานบันเทิง เช่น การส่งเสียงดัง หรือการเปิดเกินเวลา ซึ่งหน่วยปฏิบัติการทั้ง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และอำเภอต่าง ๆ ได้ร่วมกันตรวจตราสถานบริการ สถานบันเทิง จำนวน 118 แห่ง พบการกระทำผิด 11 แห่ง ร้านจำหน่ายสุรา 558 แห่ง พบการกระทำผิด 140 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา จำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำลานกีฬา ลานดนตรีและศิลปะ กิจกรรมทางด้านศาสนา และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
จากการดำเนินการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในเดือนสิงหาคม ได้มีคำสั่งปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 จำนวน 6 แห่ง ในฐานความผิด ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือนำพาให้เด็กมีการประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด และได้มีคำสั่งปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการตามคำสั่งที่ 22 / 2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 จำนวน 1 แห่ง โดยสั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี ฐานความผิด ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งสถานบริการแห่งนี้ ถูกสั่งปิดภายหลังมีคำสั่งที่ 22 / 2558 ออกมาใช้บังคับเพียง 3 วัน
 
27 สิงหาคม 2558 , 17:35 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่