กรมอาเซียน จัดประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานอาเซียน ปี 2016 – 2025

  
    กรมอาเซียน จัดประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นยกร่างแผนงานประชาคมอาเซียน ปี 2016 -2025 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานของอาเซียน ปี 2016 – 2025 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน พันเอกเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานอาเซียน กระทรวงกลาโหม นายศิริพงษ์ ศรีอาคะ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ กองอาเซียน สำนักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น เพื่อรวบรวบข้อคิดเห็น นำเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้
สาระสำคัญและโครงสร้างของวิสัยทัศน์ และแผนงานประชาคมอาเซียน จะระบุภาพรวมของอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า จะต้องมีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้ง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคม เป็นประชาคมทีอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ และมองไปข้างหน้า โดยอาเซียนไม่ควรถดถอยจากที่เป็นอยู่ในทุกด้าน แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เน้นการระบุสิ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ ประเทศไทยได้ผลักดันให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ต่าง ๆ ของอาเซียน เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงต่าง ๆ ในภูมิภาค แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปรบปรุงกระบวนการพิธีการศุลกากร ขยายการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบทางสังคมของประชาคมอาเซียน ซึ่งการจัดประชุมหารือ จะดำเนินการจัดทั้งหมด 4 ครั้ง ทั่วประเทศ
 
28 สิงหาคม 2558 , 17:20 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่