สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ภาคเหนือ

  
    สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ภาคเหนือ Young F.T.I รุ่นที่ 1
ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ภาคเหนือ Young F.T.I รุ่นที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน สร้างโอกาสทางการดำเนินธุรกิจและต่อยอดพัฒนาธุรกิจ โดยมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักลงทุน ลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัว ระว่างเจ้าของธุรกิจและทายาท มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โดยกล่าวว่า การจัดโครงการ Young F.T.I จะเป็นประโยชน์ต่อนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างกัน ในด้านธุรกิจและหน้าที่ของตน ด้านปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น บูรณาการต่อยอดธุรกิจในเครือข่ายระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปัจจุบันผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ และเตรียมพร้อมเข้าสู่การค้าเสรีระหว่างประเทศ ป้องกันและวางแผนรับมือวิกฤตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี พร้อมรับมือต่อการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าว จะดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องสัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2558 – 10 ตุลาคม 2558
 
30 สิงหาคม 2558 , 13:15 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่