สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูตำรวจ D.A.R.E ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

  
    สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูตำรวจ D.A.R.E ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน
ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ครูตำรวจ D.A.R.E ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมี พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง การดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ให้มีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย เด็กและเยาวชนก่อนวัยเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
พล.ต.ท. คำรบ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก คือ โครงการครูตำรวจ D.A.R.E โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน และโครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การป้องกัน และให้ภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ครูตำรวจ D.A.R.E จึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขัดเกลาพฤติกรรมและหล่อหลอมจิตใจของเด็กและเยาวชน ให้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีความรู้ สามารถบอกต่อในเรื่องของการปฏิบัติตน ให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดียิ่ง
ปัจจุบันตำรวจภูธร ภาค 5 มีครูตำรวจ D.A.R.E รวมทั้งสิ้น 644 นาย ทำการสอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนปีละประมาณ 6,000 คน ซึ่งผลการดำเนินการสอนของครูตำรวจ D.A.R.E ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีนักเรียนที่ผ่านการอบรม ถูกจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใด
 
31 สิงหาคม 2558 , 14:32 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่