จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้ง

  
    สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง หลังปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนมีค่อนข้างน้อย
เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา เขื่อนแม่กวงอุดมธาราประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) และมีมติส่งน้ำ ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้พื้นที่ทำนาปี ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 ต.ค. 2558 เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากมีปริมาณฝนตกไม่เพียงพอและเป็นช่วงข้าวท้อง โดยครอบคลุมพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รวมพื้นที่ทั้งหมด 150,000 ไร่
สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ มีปริมาณน้ำกักเก็บค่อนข้างน้อย ทั้งในส่วนของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียง 66.32 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของความจุอ่าง ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 56.32 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 21.25 โดยส่งน้ำให้พื้นที่เกษตร 0.29 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน งดส่งน้ำลงแม่น้ำปิงเพื่อกักเก็บน้ำ ด้านเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่เพียง 35.04 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.22 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้เพียง 21.04 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8 ปัจจุบันจัดส่งน้ำดิบผลิตประปา 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ทั้งนี้ การรักษาเสถียรภาพของแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านชุมชนเมือง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยบริหารน้ำตามธรรมชาติ ที่ไหลในลำน้ำ ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำปิงแต่ละจุดมีความเหมาะสมสามารถรักษานิเวศน์ได้ตลอดทั้งลำน้ำ จังหวัดเชียงใหม่จึงออกประกาศแจ้งงดเว้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบริเวณลำน้ำปิงในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลำน้ำปิง
 
10 ตุลาคม 2558 , 18:40 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่