รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เน้นย้ำให้จังหวัดเชียงใหม่ และทุกจังหวัด เร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เน้นย้ำให้จังหวัดเชียงใหม่ และทุกจังหวัด เร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ แบ่งเป็น 8 เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด 8 เขตเมืองพื้นที่ชายแดน โดยเร่งการพัฒนาท่องเที่ยวใน 5 เขตอันดับแรก คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เน้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, เขตพัฒนาฝั่งทะเลตะวันตกเน้นสุขภาพและสปา, เขตพัฒนาฝั่งทะเลตะวันออก เน้นท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงเกษตรกรรม, เขตพัฒนาท่องเที่ยวอันดามัน เน้นท่องเที่ยวทางน้ำ และ เขตพัฒนาท่องเที่ยวอารยธรรมอีสาน เน้นชูวิถีชีวิตเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน ลาว และกัมพูชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การวางรากฐานการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีดุลยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2560 ประเทศไทยต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านบาท เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นสิ่งสำคัญ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน ต้องดูแลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระตุ้นการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการจากระดับประเทศสู่ท้องถิ่น
 
12 ตุลาคม 2558 , 17:59 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่