ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รณรงค์ล้างมืออย่างถูกวิธี เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม “ล้างบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค”

  
    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รณรงค์ล้างมืออย่างถูกวิธี เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม “ล้างบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค” ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคลดปัญหาการเจ็บป่วยและโรคติดเชื้อ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสำคัญและช่วยกัน รณรงค์วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค” เพื่อให้ทุกคนหันมาใส่ใจการล้างมืออย่างถูกวิธี โดยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งอย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน คือ 1 ฝ่ามือถูกกัน 2 ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7. ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง เพื่อเป็นการปลูกฝังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประชาชนทั่วไปล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมต่างๆ สร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างพฤติกรรมการล้างมือต่อไป
ปัจจุบันโรคติดต่อหลายโรคมีมือเป็นพาหนะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย บิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิ โรคตับอักเสบชนิดเอ ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากมือปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วหยิบจับอาหารรับประทานเข้าไป ส่วนโรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงจากการที่มือไปสัมผัส แล้วมาสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคตาแดง โรคเริม แผลอักเสบที่ผิวหนัง และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้โรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก วัณโรค สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้หรือสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เลือดของผู้ป่วย โดยเฉพาะโรคติดต่อที่รุนแรงคือ โรคเมอร์ หรือโรคที่มีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ง่าย เพราะเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่อย่างถูกวิธีจะช่วยลดการกระจายของเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90
 
13 ตุลาคม 2558 , 21:08 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่