สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ

  
    สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
ที่โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมระดมสมองคณะทำงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ เพื่อระดมสมองเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานำความคิดเห็นนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงปฎิบัติการยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการต่อภัยพิบัติและสาธารณภัยอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานระดมความคิดเห็นอย่างจริงจังและเน้น 3 อำเภอได้แก่ แม่แจ่ม พร้าว และเชียงดาว ซึ่งเป็นอำเภอที่มีการเผาพืชเกษตรเป็นบริเวณกว้างทุกปี
ด้านนายสง่า บัวระดก รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษหมอกควันโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี มีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาของเศษวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรมและการชิงเผา ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะ ทำให้มีการสะสมของสารมลพิษในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดผลกระทบวงกว้างในเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สังคม และสุขภาวะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ในปี 2558 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยมอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลปฎิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
 
14 ตุลาคม 2558 , 15:48 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่