เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมดำเนินโครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region (CASC)

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมดำเนินโครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region (CASC) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำและดำเนินแผนงานอากาศสะอาด (Clean Air Plan)
สำนักเลขาธิการอาเซียนคัดเลือกเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region (CASC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผลงาน Cities Environment and Transport (CET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่เมืองหรือเทศบาลขนาดกลางและเล็กของประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำและดำเนินแผนงานอากาศสะอาด (Clean Air Plan) โดยโครงการมีการดำเนินงานในระยะแรกตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 ถึงธันวาคม 2555 และขยายเวลาดำเนินงานไปจนถึงเดือนธันวาคม 2558 มีประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่ กรุงพนมเปญ กัมพูชา, ปาเลมบังและโซโล อินโดนีเซีย, นครหลวงเวียงจันทน์ ลาว, มะละกา มาเลเซีย, คะกายันติโอโรและอิโลอิโล ฟิลิปปินส์, เชียงใหม่และนครราชสีมา ไทย, บัคนิงและกั่นเธอ เวียดนาม และย่างกุ้ง พม่า
สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการ CASC ในประเทศไทย จะมุ่งเน้นให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดการเอง ภายใต้การสนับสนุนของกรมควบคุมมลพิษและ GIZ ในด้านวิชาการและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดของแผนอากาศสะอาดให้เป็นไปตามตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียนด้าน Clean Air โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คือ เมืองที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีอย่างน้อย 11 เมือง สามารถทำแผนอากาศสะอาดแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาโครงการ มีเมืองอย่างน้อย 7 เมืองที่มีแผนที่อากาศสะอาด มี 3 เมือง ที่เข้าร่วมโครงการฯ นำมาตรการอากาศสะอาดไปประยุกต์ใช้ หน่วยงานส่วนกลางของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ประเทศปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนเมืองขนาดเล็กในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ องค์กรในระดับภูมิภาค นำหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฯ ในหัวข้อ การจัดการคุณภาพอากาศสำหรับเมืองขนาดเล็ก (Train – for – Clean – Air) มาจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ได้อย่างมืออาชีพ
ทั้งนี้โครงการ CASC ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท้องถิ่นและจากหน่วยราชการระดับประเทศ ให้มีศักยภาพในการจัดทำบัญชีการระบายสารพิษ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณ hot spot จากการจราจร และทบทวนในโอกาสปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดทำมาตรการในแผนอากาศสะอาดของเมือง
 
15 ตุลาคม 2558 , 16:52 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่