สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2559

  
    สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งขาติ
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22 / 2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 6 ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จึงชะลอการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 ออกไปก่อน
ขณะนี้ กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนของคณะทำงานกำหนดพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดสถานที่ ตามคำนิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” เพื่อกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) ที่ต้องห้ามขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษา
ทั้งนี้ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้หยุดให้บริการต่อใบอนุญาตล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และตัวแทนรับชำระเงิน (counter service) เมื่อการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายแล้วเสร็จ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตให้ติดต่อที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเท่านั้น
 
17 ตุลาคม 2558 , 16:59 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่