สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ทพญ. ณัฐกานต์ เย็นสม ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” และรณรงค์สร้างค่านิยม “คนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลซองไม่เกิน 4 กรัม” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ได้รับการบำบัดรักษาโรคในช่องปาก รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างค่านิยม “คนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลซองไม่เกิน 4 กรัม” จากการสำรวจข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี มีฟันน้ำนมผุร้อยละ 43.6 เด็กอายุ 12 ปี มีฟันแท้ผุร้อยละ 48.8 มีพฤติกรรมดื่มน้ำหวานทุกวันที่มาโรงเรียนสูงถึงร้อยละ 54.8 ดื่มน้ำอัดลมทุกวันที่โรงเรียนร้อยละ 30 กินขนมกรุบกรอบทุกวันร้อยละ 34 และมีโรงเรียนที่ยังมีการจำหน่ายขนม เครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อฟันผุอีกร้อยละ 35.3 ทำให้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังพบว่า คนไทยรับประทานน้ำตาลสูงมาก เฉลี่ยปีละ 30 กิโลกรัมต่อคนหรือวันละ 20 ช้อนชา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า 3 เท่าตัว ทำให้เกิดปัญหาโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
การจัดกิจกรรม “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ในครั้งนี้ มีการจัดให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าในหน่วยบริการของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุกแห่งที่มีทันตาภิบาลประจำอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 158 แห่ง นอกจากนี้ได้มีการจัดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถานจำนวน 3 แห่ง
 
18 ตุลาคม 2558 , 12:50 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่