สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558 / 59

  
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558 / 59 และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล
นางพนิดา วินิชรัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558 / 59 ในกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ผ่านช่องทางผู้ประกอบการค้าส่งในพื้นที่ ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว ซึ่งขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานสมาคมผู้ใช้ถั่วเหลืองเข้ามาทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว และสามารถรับซื้อได้ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดพืชผักบริโภคและพืชผักสมุนไพรปลอดภัย โดยการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชจำพวก พืชผัก พืชสมุนไพร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง รวมถึงมีการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามความต้องการของพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ
ในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งตลาดชุมชน มีมาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชน ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะราคาอาหารและของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งจัดตั้งตลาดกลางและตลาดชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าที่จำเป็นให้ทั่วถึง ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ รวมทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัย จำหน่วยในตลาดชุมชน และศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน จำนวน 3 แห่ง คือ ตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายเป็นประจำทุกวันจันทร์ – อังคารแรกของเดือน และวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ MCC จุดที่ 1 ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย (ไร่แม่เหียะ) จุดที่ 2 ตลาดนัดโก้งโค้ง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษดอยแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2558
 
18 ตุลาคม 2558 , 20:05 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่