รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอน ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาใช้ในการเรียนการสอน
พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 70 คน มีบุคลากรครูผู้สอนจำนวน 4 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อนำปัญหา ข้อเสนอแนะ จากพื้นที่ นำไปปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางในการแก้ปัญหา และปรับนโยบายเพื่อให้พื้นที่ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข คุณครูมีความสุข และทุกคนมีความสุข จากการเรียน การสอน และขอให้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาใช้ในการเรียนการสอน และจะนำความต้องการของพื้นที่ไปพิจารณาดำเนินการจัดหาต่อไป
ขณะที่นางมณทิรา ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนและครูที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกสาระวิชา ซึ่งบางสาระวิชาไม่ตรงตามวิชาเอกหรือความถนัดของตนเอง การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือการเรียนรู้ในรูปแบบ DLTV มาใช้ สำหรับความต้องการของโรงเรียนในปัจจุบันเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้ประกอบการเรียนรู้ เพราะที่มีอยู่เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าและชำรุดใช้งานได้เพียง 3 เครื่อง พร้อมของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม “เรือนภูมิปัญญา” เพื่อใช้เรียนรู้กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองกลองสะบัดชัย นาฏศิลป์ล้านนา และขาดบุคลากรเพศชาย เนื่องจากปัจจุบันมีแต่บุคลากรเพศหญิงทำให้ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมบางประเภท
 
19 ตุลาคม 2558 , 16:17 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่