จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 ครบรอบปีที่ 115 สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัคร รวมทั้งภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน ร่วมถวายราชสักการะสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ครบรอบปีที่ 115 วันที่ 21 ตุลาคม 2558 รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ วันสาธารณสุขไทยและวันทันตสาธารณสุข รวมถึงได้ประกาศให้เป็นวันอาสาสมัครไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพในฐานะอาสาสมัครดีเด่นของโลก
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2558 เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ซึ่งมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรแบ่งออกเป็นบุคคลดีเด่น 131 คน องค์กรดีเด่น 18 หน่วยงาน สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนระดับดีมาก 54 แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนระดับดี 33 แห่ง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความชื่นชมบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณารับรางวัล นับเป็นประโยชน์อย่างสูงและเป็นเกียรติประวัติแบบอย่างที่ดี ขอให้รักษาเกียรตินี้ไว้โดยการมุ่งมั่นที่จะทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและทำประโยชน์ต่อสังคม ด้วยความเสียสละต่อไป
 
22 ตุลาคม 2558 , 19:30 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่