จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและประชาชน วางพานพุ่มและเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 1,000 คน ประกอบพิธีวางพานพุ่มและเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ ทรงประกาศเลิกทาสโดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อของประชาชน ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งการบริหารเป็นกระทรวง และตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ทำหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดให้สร้างถนน สะพาน และทางรถไฟ ทรงริเริ่มกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า การประปา การสุขาภิบาล รวมทั้งทรงเสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
วันปิยมหาราช หมายถึง วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ และทรงโปรดให้มีการเลิกทาส ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวัน “ปิยมหาราช”
 
23 ตุลาคม 2558 , 16:34 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่