สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนการป้องกันภัยแล้งด้านพืช

  
    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนการป้องกันภัยแล้งด้านพืช พร้อมแนะนำอาชีพทดแทนแก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง
นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนการป้องกันภัยแล้งด้านพืช โดยการจัดทำแผนชุมชนเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร โดยการจัดทำแผนชุมชนจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 1,281 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการจ้างงาน โครงการผลิตทางการเกษตรของชุมชน โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง โครงการสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจสถานการณ์ภัยแล้งกับเกษตรกร จัดทำเมนูทางเลือกในการปลูกพืชให้เกษตรกรประกอบการตัดสินใจ โดยการแนะนำให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วเหลือง งา พืชผัก พืชสมุนไพร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการและการตลาด ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดทำแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง
สำหรับอาชีพทดแทนแก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ตามที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านพืช ได้แก่ การปลูกถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งา พืชผัก ผักพื้นบ้าน ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง และพืชที่ใช้น้ำมาก ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงกบในกระชังบก การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินและบ่อพลาสติก ด้านแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงชันโรง การเลี้ยงผึ้ง ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงหมูหลุม ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การทำผลไม้อบแห้ง การทำแหนมเห็ด การทำเห็ดสวรรค์ การขนม ด้านหัตถกรรม งานฝีมือ ได้แก่ การจักสาน การเย็บปัก การตัดเย็บเสื้อผ้า ด้านอื่น ๆ ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อให้เกิดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน
 
24 ตุลาคม 2558 , 17:12 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่