สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เร่งดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เร่งดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.ศิริพงษ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 เปิดเผยว่า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง ในพื้นที่เขต 1 จำนวน 9 โรงเรียน โดยพิจารณา จากขนาดโรงเรียน พื้นที่การดำเนินการ ระดับการจัดการศึกษา จำนวนร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัด กำหนดจัดอบรม โรงเรียนนำร่องทั้ง 9 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จัดตั้งทีมงาน Smart Trainer จัดทำ Road Map การดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการปรับกิจกรรมตามแนวทาง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี หมวดที่ 2 การสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หมวดที่ 3 การสร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทำงานทักษะทางอาชีพ และอยู่อย่างพอเพียง พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย
สำหรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ ไม่มีความเครียดและไม่มีการบ้านเพิ่ม ทุกคนมีความสุขจากการเรียนการสอน เมื่อนำไปปฏิบัติจะสามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษาได้ว่า นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ครูสอนอย่างมีความสุข และผู้ปกครองมีความสุขจากการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
 
25 ตุลาคม 2558 , 20:45 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่