กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรน

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรน ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวร ภายใต้โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2558
ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดน และเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวร เพื่อที่จะศึกษาศักยภาพด่านการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำหรับเตรียมพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวร ศึกษาโครงข่ายเส้นทางระบบ logistics ของสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะสินค้าด้านเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อการขนส่งเชื่อมโยงผ่านด่านการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคเอกชน และส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ให้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน
จากผลการศึกษาสรุปว่า ควรเปิดจุดผ่อนปรนหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาเป็นด่านถาวรโดยเร็ว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เตรียมการศึกษาสำรวจเพื่อปรับปรุงเส้นทางจากเมืองตองจี เมืองปั่น เมืองทามา มายังจุดผ่อนปรนหลักแต่ง และจากจังหวัดลอยก่อถึงผาจอง แม่แจ๊ะ เริ่มมีการขยายและปรับปรุงถนน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน ด้านประเทศไทยมีการพิจารณาปรับปรุงเส้นทาง และอนุมัติงบประมาณเพื่อการปรับปรุงเส้นทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของภาครัฐ และภาคประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดจุดผ่อนปรนและการพัฒนาให้เป็นด่านการค้าถาวรอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีความน่าสนใจ และดำเนินการผลักดันพัฒนาให้เป็นด่านกาค้าอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
 
28 ตุลาคม 2558 , 17:28 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่