มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สหวิทยาการ : ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สหวิทยาการ : ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อเรื่อง สหวิทยาการ : ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตระหนักในความสำคัญของสหวิทยาในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนาเชิง สหวิทยาการ และมุ่งหวังถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาประเทศ การจัดประชุมครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน เครือข่ายสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 24 สถาบัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ การประชุมวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 36 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “Green Society” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
 
29 ตุลาคม 2558 , 15:57 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่