โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2558

  
    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2558 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้บริการทางด้านระบบประสาทในเขตภาคเหนือ การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรคระบบประสาทสู่ชุมชน เป็นพันธกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบควบคู่ไปกับการให้บริการทางคลินิก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงได้จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
จากข้อมูลในปี 2557 พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เป็นผู้ป่วยนอกจำนวน 8,456 คน คิดเป็นร้อยละ 40.73 ผู้ป่วยในจำนวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 38 โรคหลอดเลือดสมองแตก ผู้ป่วยนอกจำนวน 1,228 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91 ผู้ป่วยในจำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 12.51 โดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มักมีความพิการเหลืออยู่หลังการรักษา จากความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพและการพัฒนาระบบการดูแลโดยมีหลักฐานสนับสนุน สามารถลดอัตราการตายและความพิการได้ โดยมีอัตราตายลดลงจากร้อยละ4.61 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 4.54, ร้อยละ 3.4 ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ มีกลุ่มประชาชนในชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชนตลาดช้างเผือก ชุมชนตลาดวโรรส ชุมชนตลาดต้นลำไย ชุมชนตลาดประตูเชียงใหม่ ชุมชนตลาดต้นพยอม และชุมชนตลาดศิริวัฒนา
โดยในวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ณ บริเวณหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในนิทรรศการประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่ควรรู้ การเข้าถึงการรักษาที่เร่งด่วนเมื่อเกิดอาการ หมายเลขโทรศัพท์บริการเร่งด่วน 1669 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่องที่บ้าน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอวหาค่า BMI การประเมินภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังมีการเสวนาและตอบคำถามสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง
 
31 ตุลาคม 2558 , 17:37 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่