โรงพยาบาลสวนปรุง จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558 สติสร้างสุข : ชีวิตดี้ดี ...ถ้ามีสติ

  
    โรงพยาบาลสวนปรุง จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558 สติสร้างสุข : ชีวิตดี้ดี ...ถ้ามีสติ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำทักษะการพัฒนาสติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 โดยในปี 2558 กรมสุขภาพจิตได้กำหนดแนวคิดหลักในการรณรงค์ คือ มหกรรมความสุข : สติสร้างสุข ประเด็น ชีวิตดี้ดี...ถ้ามีสติ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำทักษะการพัฒนาสติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงพยาบาลสวนปรุง กำหนดจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558 สติสร้างสุข : ชีวิตดี้ดี...ถ้ามีสติ ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนิทรรศการ ได้แก่ การฝึกสติและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน บริการตรวจวัดความเครียด EQ ความเข้มแข็งทางใจ ภาวะติดสุรา บริการปรึกษาสุขภาพจิตเบื้องต้น นิทรรศการพืชสมุนไพรจิตเวช บริการสื่อความรู้สุขภาพจิต และนิทรรศการส่งเสริมและบริการปรึกษาพัฒนาการเด็ก ส่วนกิจกรรมบนเวที การเสวนา ชีวิตดี้ดี...ถ้ามีสติ โดยวิทยากร พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า) เจ้าอาวาสวัดผาลาด คุณวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ นักเขียนและวิทยากรศาสนาและปรัชญา และคุณวรางคณา เผ่าวงศา พยาบาลวิชาชีพ งานจิตเวช โรงพยาบาลดอยสะเก็ด การแข่งขันอภิปราย หัวข้อ ชีวิตดี้ดี...ถ้ามีสติ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีวะ ทีมละไม่เกิน 3 คน ทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับพร้อมโล่รางวัล และการบรรยายและฝึกสติสำหรับเด็กเล็ก โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 
3 พฤศจิกายน 2558 , 18:25 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่