สำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามบันทึกข้อตกลงป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการทุจริตในภาครัฐ

  
    สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับหน่วยงานที่มีศักยภาพ ในการบูรณาการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ป.ป.ท. เขต 5) ดร.ฉัตรชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานการประชุมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โดยเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โดยนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต15,16 นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 พ.ต.ท.สะอาด สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 นายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
โดย ดร.ฉัตรชัย กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 อนุมัติมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินค้าตกต่ำ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้ตำบลละ 5 ล้านบาท จำนวน 7,255 ตำบล วงเงินรวม 36,275 ล้านบาท ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจังหวัด จำนวน 3,304 ตำบล จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร1,020 ล้านบาท และให้จัดทำโครงการที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในพื้นที่ โดยเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2559 การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อช่วยประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม กำกับ ดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการอื่นๆ ของรัฐบาล
ขณะที่ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการทุจริตในภาครัฐ และพร้อมเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง
 
4 พฤศจิกายน 2558 , 17:10 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่