จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจำปี 2558
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2558 โดยที่ประชุม มีมติให้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยนายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า พร้อมชี้แจงประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปล่อยโคมควัน โคมลอย ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ทั้งผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หลังจากนั้นจะมีการปล่อยขบวนรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน
ขณะที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้มีการบรรยายให้ความรู้ กับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ และในพื้นที่สูง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร มีความรู้ความสามารถในการดับไฟป่า ป้องกัน ดูแล การเกิดไฟป่า ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในการทำงานให้มากขึ้นอีกด้วย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการสาธิต การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
 
5 พฤศจิกายน 2558 , 16:46 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่