จังหวัดเชียงใหม่ประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559
ศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ โดยปริมาณฝนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558 ตั้งแต่เดือน เม.ย. ถึงปัจจุบัน มีปริมาณฝนสะสมที่วัดได้ 581.90 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติของปริมาณฝนสะสมในห้วงเวลาเดียวกันที่มีค่าเท่ากับ 870.20 มิลลิเมตร อยู่ร้อยละ 33.13 ฝนเฉลี่ยทั้งปี เท่ากับ 1,067.30 มิลลิเมตร สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน ประกอบด้วย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 16 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เท่ากับ 122.52 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 จะมีปริมาณน้อยกว่า 142.37 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53.74
ด้านนางภัชธนิตา สดุดีพศิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง จะดำเนินการจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญ เพื่อการอุปโภค – บริโภค มาเป็นอันดับแรก อันดับที่สองเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ และอันดับสามเพื่อการเกษตรกรรม ขณะนี้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รักษานิเวศน์ และดูแลไม้ยืนต้น ใช้ได้ถึงเดือนเมษายน 2559 ขอความร่วมมือให้อำเภอยืนยันข้อมูลของชลประทาน เกี่ยวกับการคาดการณ์ พื้นที่ที่จะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ระดับมาก ปานกลาง น้อย หลังการเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2558 จะมีการทำความสะอาดคูเมือง ลำคลอง รวมทั้งคลองแม่ข่า และน้ำสำหรับการลอยกระทง หลังจากนั้น จะไม่มีการปล่อยน้ำดีเพื่อไล่น้ำเสียอีกแล้ว ดังนั้น ประตูระบายน้ำศรีดอนไชย ของคลองแม่ข่าจะไม่ปิดเพื่อให้น้ำเสียของคลองแม่ข่า เนื่องจากไม่มีน้ำดีเพื่อการไล่น้ำเสีย และในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ประสานเลขานุการศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการจัดประชุม
 
6 พฤศจิกายน 2558 , 19:33 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่