จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 720 ปี การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 12 เมษายน 2559
นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ที่มีกำหนดครบรอบในวันที่ 12 เมษายน 2558 ภายใต้ชื่องาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ จึงได้ให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน เพื่อคัดเลือกตราสัญลักษณ์ที่มีความสวยงานและสื่อถึงความเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมากว่า 720 ปี สำหรับนำสัญลักษณ์ไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบต้องแสดงถึงและสื่อความหมายของการจัดงานภายใต้กรอบแนวคิดหัวข้อ พ.ศ.2559 ปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลอง 70 ปี แห่งการครอบราชย์ ภัทรมหาราชา เตรียมเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ผู้ส่งเข้าประกวดต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของผลงาน ต้องออกแบบโดยใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิกด้วยคอมพิเตอร์ สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 แบบ ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานผู้อื่น ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000.- บาทพร้อมเกียรติบัตร
การส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดองค์ประกอบลงในกระดาษ ขนาด A 4 และติดลงบนกระดาษแข็งชนิดเดียวกัน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และในกระดาษต้องประกอบไปด้วย ภาพขาวดำ ขนาดอย่างน้อย 15 x 20 เซนติเมตร จำนวน 1 ภาพต่อ 1 แผ่น ภาพสี ขนาดอย่างน้อย 15 x 20 เซนติเมตร จำนวน 1 ภาพต่อ 1 แผ่น ต้องอธิบายแนวคิดในการออกแบบในกระดาษ A4 อีก 1 แผ่น แนบไฟล์ผลงานในรูปแบบดิจิตอล นามสกุล .TIFF ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 600 DPI บรรจุในแผ่น CD และต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ไว้ด้านหลังผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น
ผู้สนในสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ไปยังกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ทางเว็ปไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวพร แสงหนุ่ม และคุณดำรงศักดิ์ ชมมณฑา กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2704
 
7 พฤศจิกายน 2558 , 18:19 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่