จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

  
    จังหวัดเขียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการแบบ One Stop Service รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ภายหลังรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากทุกช่องทาง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า จากรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ยังคงมีเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินการรอแก้ไขอีกเป็นจำนวนมาก จึงให้มีการปรับเปลี่ยนคณะทำงานขับเคลื่อน และเพิ่มบุคลลากรในการปฏิบัติงานภายในศูนย์ดำรงธรรมโดยให้มี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ทหาร ประจำศูนย์ดำรงธรรม เพื่อมาดูแลเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ลดขั้นตอนการดำเนินการด้านงานเอกสาร เน้นการประสานโดยตรงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ศูนย์ดำรงธรรมรายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ตนทราบอย่างต่อเนื่อง
 
10 พฤศจิกายน 2558 , 17:33 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่