จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินมาตรการเชิงรุก จัดกิจกรรมรณรงค์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตั้งเป้าให้สถิติลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน พลังมวลชนกว่า 3,500 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้บูรณาการหน่วยงาน บุคลากร เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประสานความร่วมมือตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และที่สำคัญเป็นการระดมสรรพกำลัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานของทุกภาคในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
สำหรับค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนวันที่ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 4 วัน คิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนจำนวนจุด HOTSPOT ในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 410 จุด คิดเป็นร้อยละ 16.80 ในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าให้สถิติลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
การจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ เป็นก้าวแรกของการเริ่มดำเนินมาตรการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการดับไฟป่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมอบธงตราสัญลักษณ์ การปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และการมอบเงินกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จำนวน 204,135 บาท
 
11 พฤศจิกายน 2558 , 17:06 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่