สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เตรียมจัดการประชุมนานาชาติ "ICAD ครั้งที่ 2" เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม "ศาสตร์ของพระราชา"

  
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ “ICAD ครั้งที่ 2” แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตาม “ศาสตร์ของพระราชา” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (International Seminar Workshop on the Implementation of United Nations Guiding Principles on Alternative Development 2 : ICAD 2) อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถประสบผลสำเร็จได้จริงและยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” และเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ ในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศดังกล่าวขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2558 และส่วนที่ 2 การประชุมผู้บริหารระดับสูงในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 ที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาทางเลือกจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนชุมชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาชน รวมทั้งผู้สนใจจากประเทศที่มีปัญหาปลูกพืชเสพติด รวมทั้งสิ้นกว่า 250 คนจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของประเทศทั่วโลก เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนานาประเทศ รวมถึงเพื่อแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่ฐานะของการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกของโลก (Excellence Center on Alternative Development) ต่อไป
 
11 พฤศจิกายน 2558 , 18:27 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่