อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามความคืบหน้าโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่

  
    อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท หารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าพบ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือ ติดตาม รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงบประมาณตามโครงการดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการที่ขอรับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 3,304 โครงการ วงเงินกว่า 983 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.38 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งโครงการทั้งหมด ร้อยละ 92 เป็นงานก่อสร้าง รองลงมาเป็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 6.93 และเป็นการจัดซื้อร้อยละ 1.07 ส่วนใหญ่ลักษณะงานเป็นการจ้างแรงงานจากประชาชนในพื้นที่
ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ซึ่งทางกรมบัญชีกลางตรวจพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีความล่าช้าในเรื่องของการอนุมัติโครงการ หลังจากหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ทราบปัญหาในการอนุมัติโครงการที่ล่าช้าว่า โครงการส่วนหนึ่ง เป็นการทำโครงการในพื้นที่ป่าสงวน และป่าอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีข้อกฎหมายบังคับว่า การทำงานในพื้นที่ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการเร่งรัดการจัดทำโครงการ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการทำเรื่องขอนุญาตการใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง
สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินการตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ได้มอบหมายให้คลังจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแนะนำให้จังหวัดและอำเภอ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน เกิดสาธารณประโยชน์ ภายใต้หลักการของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2559
 
12 พฤศจิกายน 2558 , 19:46 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่