มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวรถไฟฟ้า และรถบัส CBG ยานยนต์พลังงานทางเลือก สอดรับนโยบายและแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของกระทรวงพลังงาน

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวรถไฟฟ้า และรถบัส CBG ยานยนต์พลังงานทางเลือก เน้นประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย ลดการใช้พลังงานได้กว่า 600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อวัน
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดตัวรถไฟฟ้า และรถบัส CBG จากมูลสัตว์ น้ำเสียอุตสาหกรรม อาหาร และขยะอินทรีย์ อย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน มีการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม ด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน สนองยุทธศาสตร์ Green and Clean รองรับผู้โดยสารปีละกว่า 5 ล้านคน ลดการใช้รถส่วนตัวของนักศึกษาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับนโยบายและแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของกระทรวงพลังงาน ที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาคพลังงานของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยที่ส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
นโยบายการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งของ มช.ที่ต้องการลดการใช้รถส่วนตัวในมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดบริการรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 60 คัน และรถบัส จำนวน 2 คัน ที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอมีเธนอัด(CBG : Compressed Biomethane Gas) ถือเป็นต้นแบบที่จะเป็นแนวคิดให้สังคมได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้อย่างยั่งยืน สอดรับกับแผนของกระทรวงพลังงานที่กำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพคิดเป็นร้อยละ 25 เพื่อลดต้นทุนภายในปี 2579
 
18 ธันวาคม 2558 , 21:21 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่