รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 พร้อมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน “รวมพลังทุกภาคส่วน สู่อินทนนท์ฟ้าใส เชียงใหม่ปลอดควัน" โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ใช้พื้นที่ดอยอินทนนท์ และดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่องในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชน ในรูปแบบของพลังเครือข่ายอาสาสมัคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยปี 2559 จะไม่เป็นการแก้ไข แต่มุ่งเน้นที่การป้องกัน และเฝ้าระวัง ซึ่งเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนนับเป็นกลไกสำคัญของการดำเนินงานอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน โดยเฉพาะชุมชนและหมู่บ้านที่อยู่รอบพื้นที่ป่า เพื่อเสริมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน โดยใช้พื้นที่ดอยอินทนนท์ และดอยสุเทพ – ปุย เป็นพื้นที่นำร่อง เสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมแนวร่วมภาคประชาชนและภาคีร่วมพัฒนา ผลักดันให้เกิดพลวัตการร่วมแรงร่วมใจในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน และขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างยั่งยืน
 
19 ธันวาคม 2558 , 19:39 น. , อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่