ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านที่เชียงใหม่

  
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ติดตามความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาทที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการ อย่างสุจริต และโปร่งใส
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวันชัย สิทธิวรชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 15 และคณะ ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตำบลละ 5 ล้านบาท ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอำเภอ และผู้แทนจาก 25 อำเภอ เข้ารายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการ
ทั้งนี้ ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ทั้งสิ้น 3,205 โครงการ ใน 204 ตำบล ขณะนี้อยู่ระหว่าง ก่อหนี้ผูกพัน 2,789 โครงการ เบิกจ่ายไปแล้วเพียง 4 ล้านบาท คิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปัญหาอุปสรรค ในเรื่องการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติหลายโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภาย เพื่อให้มีแผนเบิกจ่ายครบทุกโครงการ ใน 204 ตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 นี้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ได้แสดงความเป็นห่วง ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท เนื่องจากถูกเพ่งเล็งจากหลายส่วน และขอให้ทุกอำเภอ ดำเนินการด้วยความสุจริต อย่าให้เกิดมีข้อร้องเรียน อันเนื่องมาจากการทำงานที่ไม่โปร่งใสของส่วนราชการโดยเด็ดขาด
 
21 ธันวาคม 2558 , 20:54 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่