ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

  
    ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน มอบโอวาท และสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
ที่กองกำลังผาเมือง พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และ พลตรี กษิดิศ หลักกรด ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดน สถานการณ์ยาเสพติด สถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และ ให้โอวาทแก่กำลังพล โดยกล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถของกำลังพลทุกนายช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง และความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ทุกภารกิจของกองทัพบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายก่อประโยชน์ให้กับส่วนร่วม ประการสำคัญ คือ การน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงและความสงบสุขปลอดภัยให้กับประเทศชาติอย่างถาวรต่อไป
พร้อมกันนี้ ได้มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ 2559 แก่กำลังพลทุกนายและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพล
 
22 ธันวาคม 2558 , 14:46 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่