กรมการปกครองฝึกอบรมปลัดอำเภอและแกนนำอาสาสมัครต้นแบบ ปชต.

  
    กรมการปกครองจัดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำจาก 14 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2559 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดเป็นรุ่นที่ 4 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีปลัดอำเภอและประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคเหนือ อำเภอละ 2 คน รวม 376 คน เข้ารับการฝึกอบรม
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ" โดยขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยกันขยายแนวคิดประชารัฐ เป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม ที่มั่นหลักธรรมาภิบาล รู้รักสามัคคี ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมการปกครองได้คัดเลือกราษฎรเป็นอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยจากทั่วประเทศ 749,625 หมู่บ้านๆ ละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 1,499,300 คน เพื่อร่วมกันจัดทำประชาคม กำหนดแผนการจัดกิจกรรมการเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และการพัฒนาการเมืองการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างน้อย “1 หมู่บ้าน 1 ผลงาน 1 เดือน” พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมการปกครองทราบทุกเดือน.//
 
23 ธันวาคม 2558 , 20:27 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่