กองทัพภาคที่ 3 ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาค 3 ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กองทัพภาคที่ 3 ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาค 3 ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนทั้งกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือในพื้นที่ 9 จังหวัด
ที่ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง พลโทบรรเจิด ฉางปูนทอง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 โดยมีหน่วยงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร และหน่วยทหารในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 50 คน
พลโทบรรเจิด กล่าวว่า จากวิกฤติปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในทุกปีโดยเฉพาะห้วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมาก กองทัพบกได้สั่งการให้กองทัพภาคที่ ๓ จัดชุดปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกับทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดการดำเนินงานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาค 3 ส่วนหน้า โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 30 เมษายน 2559 เพื่อประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ ป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า การป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบ จัดให้มีการฝึกและซักซ้อมการป้องกันไฟป่า เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
 
23 ธันวาคม 2558 , 20:29 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่