จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอดอยหล่อ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่อำเภอดอยหล่อ
ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีส่วนราชการสังกัดเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันบริการแก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูความเป็นอยู่ และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการงานบริการ วิชาการเกษตรทุกสาขาทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการแก่เกษตรกรในจุดเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดความตื่นตัวและยอมรับในนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในการรักษาสัตว์ การแจกพันธ์กล้าไม้ การแจกจ่ายพันธ์ปลา รวมถึงการแจกเอกสารและให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรในด้านต่างๆ.//
 
25 ธันวาคม 2558 , 20:16 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่