จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการเชิงรุก จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ

  
    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันและศักยภาพของคน ชุมชนและสังคมในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ส่งเสริมภูมิคุ้มกั้นและศักยภาพของคน ชุมชนและสังคมในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนกว่า 200 คน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งภัยคุกคามต่าง ๆ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันท่วงทีในทุกสถานการณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ทุกภาคส่วนมีความจำเป็นต้องดำเนินการในเชิงรุก บูรณาการการทำงานร่วมกัน การสร้างความพร้อมโดยการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย จะเป็นการช่วยตรวจสอบระดับความเสี่ยงของชุมชนที่มีต่อสาธารณภัย ดังนั้น ชุมชนต้องมีความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ ลดความล่อแหลม เพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ปัจจุบันสาธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ภัยเกิดขึ้น โดยการให้ความสำคัญกับการดำเนินการอย่างยั่งยืนโดย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ดำเนินการไปพร้อมกับการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติตลอดทั้งปี
 
25 ธันวาคม 2558 , 20:22 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่