สวท. เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง

  
    สวท. เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง เสริมสร้างนักสื่อสารทางสังคม
ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เสริมสร้างนักสื่อสารทางสังคม โดยการนำวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาใช้ในการสื่อสารสู่ชุมชน บูรณาการทำงานร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แกนนำเยาวชนได้มีโอกาส ฝึกปฏิบัติการทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงในสถานที่จริง มีโอกาสร่วมดำเนินรายการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการผลิตละครวิทยุ โดยการนำวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาใช้ในการสื่อสารสู่ชุมชน
ในการนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดฝึกอบรมแกนนำเยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 160 คน เพื่อเสริมสร้างให้เป็นนักสื่อสารทางสังคม สามารถนำวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาใช้ในการสื่อสารสู่ชุมชน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาของวัยรุ่น โดยสามารถสื่อสารได้ทางเทคโนโลยีที่กลุ่มวัยรุ่นสนใจ และกลุ่มของผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ต้องอาศัยวัฒนธรรมพื้นถิ่นและสื่อสารผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง หรือ เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สามารถต่อยอดด้านการกระจายเสียงให้กับแกนนำเยาวชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
 
26 ธันวาคม 2558 , 16:52 น. , อ่าน 1276  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่