สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดงานวันมหกรรมภาษาสู่สากล Language Festival 2015

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดงานวันมหกรรมภาษาสู่สากล Language Festival 2015 เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดมหกรรมภาษาสู่สากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีโอกาสใช้ทักษะภาษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางภาษา และกล้าแสดงออก ประชาสัมพันธ์ความสามารถในด้านทักษะภาษาของนักเรียนสู่ชุมชนภายนอก สร้างเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยและต่างประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในสังคมยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญ ในการสื่อสารระหว่างกันและกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ภาษาเป็นสื่อกลางที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมบ้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 5 ภาษา กิจกรรมการแสดงนานาชาติ นิทรรศการ กิจกรรมตลาดนัดนานาชาติ กิจกรรมถนนคนรักการอ่าน และกิจกรรมของที่ระลึกนานาชาติ
 
28 ธันวาคม 2558 , 21:42 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่