เกษตรกรกว่า 4 แสนรายขอเข้ารับการรับรองแปลงผลิตพืชปลอดภัย กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐานสากล สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

  
     จากการที่รัฐบาลกำหนดให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร กรมวิชาการเกษตรนั้นมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านพืช โดยจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช โดยได้กำหนดเป้าหมายการจดทะเบียนการตรวจรับรองแปลงผลิตพืช 334,000 แปลงในพืช 29 ชนิด เพื่อให้พืช ผัก และผลไม้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยในการบริโภค ปราศจากศัตรูพืช โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตพืชลำไย ลิ้นจี่ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจรับรองแปลงผลิตลำไย ลิ้นจี่ของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 80 คน เพื่อให้ได้ ผู้ตรวจรับรองที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจรับรอง GAP ลำไยและลิ้นจี่ในพื้นที่ นายจินากร โกศัยเสวี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าขณะนี้ขั้นตอน GAP ทำมากว่าปีแล้ว มีเกษตรกรแจ้งความจำนงของเข้าร่วมโครงการกว่า 440,000 แปลง เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วกว่า 3 แสนราย เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบ 9 ขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตรแล้ว ผลิตผลจากแปลงเหล่านั้นจะได้รับการรับรองมาตรฐานตัว Q ซึ่งจะมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและราคาจะสูงขึ้นตามมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าลดการใช้สารเคมีลงอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปีหน้า มีควบคุมการใช้ให้ถูกต้อง ในปริมาณที่เหมาะสม ใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน และบังคับใช้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและ พระราชบัญญัติปุ๋ย ซึ่งอยู่ในอำนาจควบคุมของกรมวิชาการเกษตรอยู่แล้ว โดยจะมีการประสานกับผู้ซื้อเพื่อให้สินค้าที่ผ่านมาตรฐานได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าด้วย
 
, อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่