ตัวแทนจาก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกชื่นชมการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหายาเสพติดที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

  
     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับกรมวิเทศสหการ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการอบรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด (International Law Enforcement) มาศึกษาดูงาน ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีนางจินตนา สิงห์สุรเมธ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะให้การต้อนรับและนำชมการทำงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้เข้าอบรมเป็นตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 9 ประเทศ ( ได้แก่บังกลาเทศ บรูไน อินเดีย ลาว อินโดนีเซีย ปากีสถาน สิงคโปร์ ศรีลังกา และไทย) นางจีระวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐที่ทำงานด้านป้องกันยาเสพติดโดยบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้ผลเป็นอย่างดี เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าวจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาค สำหรับการอบรมดังกล่าวเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดและความร่วมมือหลักสูตรด้านกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหามาตรการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการบริหารกระบวนการยุติธรรม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยรัฐบาลถือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญ 1 ใน 9 แนวทางของการดำเนินงานตามแผนเอาชนะยาเสพติด โดยสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดในภูมิภาคนี้จากเดิมเป็นพืชเสพติด ปัจจุบันกลายเป็นยาเสพติดสังเคราะห์ประเภทสารกระตุ้นทางจิตประสาทหรือที่เรียกว่า ATS เช่น ยาบ้า เอ็กซ์ตาซี โคเคน เคตามีน
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่