จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมวางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถิติในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน และเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่ ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ปรับมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยมุ่งเน้นด้านชุมชน ให้มีการจัดตั้งด่านชุมชน โดยกำหนด “กติกาหรือธรรมนูญชุมชน / หมู่บ้าน” ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ เน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับขี่ด้วยความเร็วและเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน 1 ด่านชุมชน ทั้งหมด 2,066 หมู่บ้าน และมอบหมายให้ทุกอำเภอตรวจสอบ จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และให้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข ในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย ให้บังคับใช้อย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
สำหรับปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีอายุครบรอบ 720 ปี มุ่งเน้นการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ จึงได้มีการกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และวิธีการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย คือ ควบคุมการเล่นน้ำท้ายรถกระบะ และการใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำที่เสี่ยงอันตราย
 
22 มีนาคม 2559 , 19:45 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย