จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังทางด้านวัฒนธรรมช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง

  
    จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังทางด้านวัฒนธรรมช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อให้เป็นนครแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม
ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริยา บุญญศิริ พฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการเฝ้าระวังทางด้านวัฒนธรรมช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หารือ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเฝ้าระวังทางด้านวัฒนธรรมช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา โดยที่ประชุมมีมติในการเฝ้าระวังประเพณีปี๋ใหม่เมือง 3 ประเด็น คือ การกำหนดกติกาและความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม การบังคับใช้พื้นที่ต่าง ๆ ในการเล่นน้ำ จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณรอบคูเมืองด้านใน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก และบริเวณดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ และการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการแต่งกายสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความเหมาะสม โดยได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ชี้แจงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทราบว่า สิ่งใดที่สามารถปฏิบัติได้ และสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ในช่วงของประเพณีปี๋ใหม่เมือง
สำหรับการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะดำเนินการผลิตออกมา 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และมีรูปภาพที่แสดงถึงสิ่งที่ปฏิบัติได้ และปฏิบัติไม่ได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ได้อย่างถูกต้อง
 
23 มีนาคม 2559 , 20:41 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย