กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน นำเสนอร่างการปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนทั้ง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ต่อ สปช. เพื่อบัญญัติกฎหมายเร่งด่วน รวมทั้ง การขอคืนคลื่นความถี่ 2600 Mhz จาก อสมท. เพื่อเปิดประมูลนำรา

  
     พลเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน เปิดเผยที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนได้นำเสนอร่างการปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม กลุ่มสื่อออนไลน์ และกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ โดยในกลุ่มแรกโดยได้ขอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ พ.ร.บ. กสทช. พ.ศ. 2553 ซึ่งจากดำเนินงานมา 5 ปี พบว่า ยังมีข้อบกพร่อง จึงได้กำหนดร่างขอแก้ไข ในประเด็นการยุบรวมบอร์ดการกระจายเสียง 2 บอร์ดเข้าด้วยกัน เพิ่มหน้าที่การเจรจาขอคืนคลื่นความถี่ รวมถึงเรื่องการชดเชยและเยียวยา ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนเล็งขอคืน 2600 Mhz จาก บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดประมูลนำรายได้เข้ามาบริหารประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ขอแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอแก้ไขแล้ว 30 มาตรา และคณะกรรมาธิการฯ ขอเพิ่มบางมาตรา เพื่อให้กระชับขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย สร้างกลไกล เพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีทั้งคุณและโทษ.//
 
24 มีนาคม 2559 , 20:24 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา