เทศบาลนครเชียงใหม่ จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้ง Smart Board บริการข้อมูลท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้ง Smart Board บริการข้อมูลท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ และ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ที่บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ (อาเขต) นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับมอบ Smart Board จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวตลอดจนแนะนำเส้นทางนำร่องระบบขนส่งสาธารณะสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักของแต่ละจังหวัด โดยมี ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชา การจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบทั้งหมด 2 จุด คือ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ และบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
การติดตั้ง Smart Board จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น จากข้อมูลที่ปรากฏใน Smart Board โดยข้อมูลจะแสดงเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ง่ายต่อการสืบค้น ซึ่งมีวิธีสืบค้นเช่นเดียวกับการใช้มือถือแบบ Smart Phone
การดำเนินการในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ รองรับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ประชาสัมพันธ์ระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม ตลอดจนแนะนำเส้นทางนำรองระบบขนส่งสาธารณะสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักของแต่ละจังหวัด
 
28 มีนาคม 2559 , 19:06 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย