ชาวเชียงใหม่จำนวนมากร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

  
     วันนี้ 2 เมษายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นการทำกุศลเพื่อสำรองโลหิตไว้สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วย หรือ ผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที โดยมีมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้จำนวนมาก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ด้วยทรงเป็นนักบริหาร นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ และนักวางแผน ทรงบริหารงานตามภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำริ และให้แนวทางการพัฒนากิจการความก้าวหน้าของสภากาชาดไทยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านงานบริการโลหิต พระองค์ทรงพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาอารยประเทศ.//
 
3 เมษายน 2559 , 08:56 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา