รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรบ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แนะให้มีผลงานทางวิชาการรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นำไปขยายผลยังพื้นที่อื่นต่อไป

  
    พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมคณะ เดินทางมายังศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรบ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชมระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบหมักเป็นปุ๋ยแบบครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ โดยมีนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้การต้อนรับ นายสุจินต์ เกษสุวรรณ์ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน เปิดเผยว่า ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ้านเรือน มาดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จนประสบผลสำเร็จ สามารถนำสิ่งปฏิกูลจากชุมชนในพื้นที่ ทั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง มาผลิตปุ๋ยหมัก ได้ 20 ตันต่อเดือน ซึ่งยังมีผลผลิตเป็นปุ๋ยน้ำ และยังประโยชน์ในด้านการช่วยปรับสมดุลทางเคมี ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ถือเป็นการดำเนินงานที่น่าสนใจ และสามารถนำของเสียหรือสิ่งปฏิกูล มากำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ถูกสุขลักษณะ สามารถลดปัญหาการกำจัดสิ่งปฏิกูลในชุมชน โดยเฉพาะในเขตเมือง แต่ขอเน้นย้ำให้ร่วมงานกับนักวิชาการ เพื่อทำผลงานวิจัย สร้างการยอมรับของประชาชนเพื่อสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป.//
 
8 เมษายน 2559 , 07:12 น. , อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา